صدایم بزن چارتار

متن آهنگ جدید چارتار به نام صدایم بزن

 

هم عاقبت مردم کاشانه به دوشم

من‌گام‌و گذر را به رسیدن‌نفروشم

من صورت ماتی که به ایینه نیاید

شعری که نه دیوانه فرزانه دراید

صدایم‌بزن که شاید زمستان من سراید

مرا زنده کن‌به تابیدنی که تنها ز رویت براید

صدایم‌بزن که بی تو فروخفته در سکوتم

به بال و پری نجاتم بده که من روبرو با سقوطم

سرتا سر این بحر پراکنده سراب است

حال قمر و شمس و زمین بی تو خراب است

حتی اگر اندوه تو در سینه بریزم

رسوا تر از آنم که به آیینه گریزم 

من آیینه گریزم

صدایم بزن که شاید زمستان من سراید

مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت براید

صدایم بزن که بی تو فروخفته در سکوتم

به بال و پری نجاتم بده که من روبرو با سقوطم